Poczta Polska realizuje projekt transformacji sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację planowanych od wielu lat inwestycji w zakresie Architektury Sieci Logistycznej (ASL). Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025.

Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej. Realizacja tego projektu umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wieść będą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe i paczkowe) i e-commerce.

W ramach projektu ASL Poczta Polska będzie sukcesywnie przekształcać swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową, co jest odpowiedzią na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dokapitalizowanie pozwoli na modernizację i budowę centrów logistycznych, które zapewnią nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025.

– Wdrożenie projektu ASL ma na celu unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, która w perspektywie najbliższych latach pozwoli Spółce na realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii Spółki, oraz dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych. Celem projektu jest również poprawa efektywności aktualnej sieci logistycznej – wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

W ramach projektu ASL jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć jest pozyskanie drugiego obiektu logistycznego w obszarze Warszawy lub najbliższej okolicy stolicy. Zgodnie z przyjętym w Spółce harmonogramem, realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2021-2023. Poczta Polska planuje pozyskanie nowej hali w formie najmu. W 2021 r. Spółka rozpoczęła etap wyłonienia głównego Wykonawcy, który zgodnie z przyjętym harmonogramem w ostatnim kwartale 2023 roku przekaże Poczcie Polskiej do użytkowania nowy obiekt logistyczny. Istotnym warunkiem wyboru będzie położenie w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Nowa powierzchnia operacyjna Poczty Polskiej spełni funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych sortowni w kraju oraz z własnego obszaru działania. Na obiekt składać się będą budynki operacyjne o powierzchni ponad 40 tys. m2 oraz budynki wsparcia i zaplecza technicznego.

Równolegle, w ramach projektu ASL, toczą się prace związane z uruchomieniem sorterów do automatycznego rozdziału przesyłek KEP w istniejących jednostkach logistycznych Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Od lipca 2021 r. realizowane są zadania, związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych w zakresie prac budowlanych pod posadowienie sorterów. Jednocześnie w sierpniu 2021 r. przy współpracy z firmą Beumer Group rozpoczęto prace projektowe, dotyczące samych sorterów.

Obecnie Spółka wspólnie z Wykonawcą sorterów oraz Wykonawcami projektów budowlanych pracuje nad wypracowaniem optymalnych rozwiązań z uwzględnieniem przebiegu linii sorterów. Kolejnym etapem będzie uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac adaptacyjnych. Realizacja tych inwestycji została zaplanowana na lata 2020-2023.

Równocześnie rozpoczęto prace obejmujące najem i budowę jednostek logistycznych wchodzących w skład infrastruktury Poczty Polskiej w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku. W przypadku tych lokalizacji Spółka jest obecnie na etapie tworzenia wytycznych funkcjonalno-użytkowych, określających potrzeby dotyczące danej jednostki logistycznej.

W celu otrzymania środków finansowych Poczta Polska musiała spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021 (Dz.U z 2021 r. poz. 449), w tym m.in. przedstawienie Biznesplanu Spółki wraz z pozytywnym wynikiem Testu Prywatnego Inwestora, potwierdzającym rynkowy charakter inwestycji. Wniosek o objęcie akcji został złożony w KPRM w kwietniu br., zaś prace związane z jego przygotowaniem we współpracy z MAP rozpoczęły się w 2020 roku. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została poprzedzona zawarciem umowy inwestycyjnej, która określa warunki wykorzystania przez Pocztę Polską S.A. kwoty 190 mln zł. Następnym krokiem po decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było zawarcie przez Pocztę Polską i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów umowy objęcia akcji, która określa techniczne i organizacyjne aspekty wykonania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotowe środki zostały przekazane 6 grudnia br. na rachunek Spółki. Projekt jest obecnie realizowany zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here