Przepływy logistyczne

0
22704

 

Przepływy logistyczne

Przepływy logistyczne to element mający kluczowe znaczenie w usprawnianiu i optymalizowaniu procesów biznesowych. Jest to łańcuch jednostek współpracujących ze sobą, od tych zaopatrujących w surowce do tych, które przekazują gotowy produkt do odbiorcy.
Główne podsystemy systemu logistycznego to produkcja, transport i magazynowanie. Pomiędzy tymi jednostkami zachodzą relacje warunkujące przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji. Różne przedsiębiorstwa mają różne potrzeby w zakresie zadań wchodzących w skład przepływów logistycznych, inne są one dla przedsiębiorstwa handlowo-usługowego a inne dla firmy produkcyjnej.
Wyróżniamy dwa rodzaje przepływów logistycznych: liniowe (proste), czyli takie w których przepływ towaru odbywa się niezależnie od przepływu innych jednostek oraz kombinowane (złożone) w których konieczna jest synchronizacja przepływu różnych dóbr. Ponadto przepływy logistyczne dzieli się na materiałowe i informacyjne, ponieważ oprócz fizycznych procesów przepływu i magazynowania nie mniej istotne są strumienie informacyjne, które nimi sterują.
Istnieją trzy główne czynniki, które określają sprawność przepływów materiałowych w przedsiębiorstwie: organizacyjne, techniczne oraz ekonomiczne. Czynniki organizacyjne obrazują poziom rozwoju oraz skuteczność systemu logistycznego a także informują o metodach zarządzania i stosowanych technologiach. Czynniki techniczne to elementy takie jak: ciągłość procesów produkcji, niezawodność źródeł zaopatrzenia, możliwości infrastruktury logistycznej, technologie zbytu oraz dystrybucji czy poziom zapasów rzeczowych. Czynniki ekonomiczne to nic innego jak sytuacja ekonomiczna danego przedsiębiorstwa. Ma ona bezpośredni wpływ na przepływy fizyczne, może zarówno inicjować i stymulować ruch jak również go spowalniać.
Jak już wcześniej wspomniano bardzo ważnym elementem w procesach logistycznych jest informacja. Cykl przetwarzania informacji składa się z czterech etapów: Zbierania i gromadzenia informacji wejściowej, selekcjonowania informacji roboczej, przetwarzania informacji operatywnej oraz redagowania informacji wynikowej. Należy zadbać o dobry przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie produkcyjnym. Przepływy materialne nie odbędą się bez odpowiedniego systemu informacyjnego, który inicjuje i koordynuje przepływy i procesy w ramach przedsiębiorstwa a także integruje je z otoczeniem.

FOT. LOGI-MAX

ZAKRES DZIAŁAŃ

Do zakresu działań realizowanych w ramach przepływów logistycznych zaliczamy: Transport, magazynowanie, opakowanie oraz znakowanie. W pierwszej kolejności zapewnić musimy zatem bezpieczny załadunek, przemieszczenie oraz rozładunek towaru. Do wykonania tego potrzebny jest dobór odpowiednich środków transportu, wyposażenia oraz urządzeń do załadunku i rozładunku. Następnym elementem o który trzeba zadbać to magazyn. Musi on mieć odpowiednio dużą powierzchnię oraz warunki dopasowane do składowanego towaru (jak np. odpowiednia temperatura czy wilgotność). Musi również być wyposażony w regały, na których bezpiecznie będziemy składować produkty a które jednocześnie muszą zapewniać komfortowe warunki do obsługi towaru, czyli np. zmian położenia, przepakowywania czy kompletacji zamówień dla odbiorcy. Zarówno w procesie transportu jak i magazynowania konieczny jest również dobór odpowiednich opakowań, które zapewnią produktom wystarczającą ochronę oraz ułatwią manewrowanie. Ostatnim elementem istotnym w procesie logistycznym jest oznakowanie partii produktów, które umożliwi identyfikację towaru w miejscu składowania i transporcie a także monitorowania ich podczas przemieszczania.
Organizacją systemu produkcyjnego oraz powiązanego z nim systemu magazynowo transportowego zajmuje się logistyka produkcji. Specjaliści do spraw przepływów logistycznych planują, organizują oraz kontrolują przepływ surowców, materiałów, półproduktów i części pomiędzy poszczególnymi magazynami zaopatrzeniowymi, gniazdowymi, stanowiskowymi, wydziałowymi oraz magazynami gotowych wyrobów.

KONCEPCJA LEAN MANUFACTURING

Procesy logistyczne mają znaczny udział w kosztach operacyjnych i wpływają bezpośrednio na efektywność przedsiębiorstwa, dlatego konieczne jest ich ciągłe doskonalenie.
Coraz szersze zastosowanie w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw znajduje koncepcja Lean Manufacturing, według której należy dążyć do uproszczenia i uporządkowania przepływów materiałowych i informacyjnych poprzez wyeliminowanie czynności nie tworzących wartości produktu w skali całej organizacji. Mówiąc w skrócie chodzi o eliminację wszelkiego rodzaju marnotrawstwa oraz do skrócenia w ten sposób czasu realizacji zamówienia w trakcie procesu produkcyjnego.
Aby móc wprowadzić w przedsiębiorstwie koncepcję Lean Manufacturing najpierw trzeba dokonać analizy przepływów logistycznych realizowanych w procesie produkcji. Analizę taką wykonuje się za pomocą tzw. Mapowania Strumienia Wartości. Składa się on z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przedstawienie aktualnego stanu przebiegu procesów logistycznych dla wybranej grupy produktów w postaci graficznej. Na podstawie obserwacji procesów logistycznych i produkcyjnych tworzy się swego rodzaju mapę, która ilustruje drogę, jaką przebywa towar od dostawcy do finalnego klienta. Mapa ta pomaga dostrzec straty i doskonalić proces przepływów magazynowych. Kiedy już problemy zostaną zidentyfikowane dokonuje się ich analizy. Do tego celu często stosuję się Diagram Ishikawy, skonstruowany na podobieństwo szkieletu ryby, gdzie w głowie ryby znajduje się omawiany problem a na kręgosłupie przedstawione są przyczyny go powodujące. Kiedy odnajdziemy już przyczyny problemu, możemy przystąpić do dyskusji o możliwościach jego rozwiązania. Następnie rozrysowujemy ponownie mapę, tym razem ulepszoną, przedstawiającą stan przepływów logistycznych w przyszłości.
Jak widać usprawnianie procesów logistycznych wymaga sporo pracy i uwagi, jednak warto się tego podjąć, ponieważ może to w dłuższej perspektywie przynieść znaczne oszczędności i znacząco zmniejszyć koszty.

Więcej o optymalizacji magazynu i zwiększeniu efektywności w swojej firmie dowiesz się na stronie naszego partnera: www.logi-max.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here